Denna integritetspolicy gäller från och med den 1 maj 2016.

Varför har vi en integritetspolicy?

Spolbil i Linköping (”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vår användning av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med att du besöker och använder vår webbsida, kontaktar vår support- eller säljgrupp, gör en beställning eller tecknar ett avtal. Vi kan även få information från samarbetspartners i den mån det är relevant för att administrera ett köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. Gällande integritetspolicy finns även tillgänglig på vår hemsida på Vår integritets policy sida

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Spolbil i Mjölby, info@111ans.se är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlar in via vår webbsida eller från en tredje part, t.ex. samarbetspartners.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör en beställning, tecknar avtal och kontaktar oss kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, din e-post och ditt telefonnummer.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig:
När du besöker vår webbsida kommer vi även automatiskt samla in personuppgifter, till exempel information om din IP-adress. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register, databaser eller samarbetspartners.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Kontakt med vår support
Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och i vissa fall din adress för att kunna hantera ärenden i form av support och tjänster. Dessa uppgifter lämnas av dig till oss och dessa personuppgifter behöver vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Den rättsliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtal avseende våra åtaganden gentemot dig som kund.

Administration av beställning eller tecknande av avtal
Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, din adress, ditt telefonnummer och i vissa fall ditt personnummer för att kunna administrera din beställning eller tecknande av avtal och för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Den rättsliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende din beställning eller åtaganden rörande ett specifikt avtal. Om dina kontaktuppgifter inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra din beställning, teckna avtal eller i övrigt uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi behandlar även dina kontaktuppgifter samt uppgifter om din beställning för att kunna hantera dina eventuella garantiärenden. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende din beställning.

Marknadsföring via e-post
Vi kommer skicka ut vårt nyhetsbrev om du har anmält intresse för detta via formuläret på vår hemsida.
I varje nyhetsbrev kommer du även att ha möjlighet att avanmäla dig för kommande nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är ditt samtycke som du inte behöver lämna för att kunna vara kund hos oss.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt gällande svenska lagar.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan även komma att dela din information med våra samarbetspartners och leverantörer för att fullfölja avtal med dig i enlighet med nedan.

  • Extern revision- och redovisningsbyrå för vår egna administration
  • Leverantör för marknad- och kommunikationstjänster
  • Myndigheter för att uppfylla gällande lagkrav eller krav från myndigheter

Var behandlas dina personuppgifter geografiskt?

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning och myndighetsbeslut eller av rättsliga intressen.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla dina personuppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar personuppgifterna i fråga – såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföring. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen marknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål och radera berörda personuppgifter – såvida vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att en gång per år utan kostnad få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom en skriftlig undertecknad ansökan per post eller e-post. Våra kontaktuppgifter framgår ovan under rubriken ”Vem är ansvarig för dina personuppgifter?”.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Hur använder vi cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbsida meddelas om cookies används. När du besöker vår webbsida sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på ditt besök på webbsidan och anpassa sidan efter dina val. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbsidan inte att fungera.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med Google för att förbättra vår marknadsföring. Vår webbsida använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Om du inte vill att dina besök på vår webbsida ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via kontaktformuläret på Kontakta oss sida eller på kontaktuppgifter ovan under rubriken ”Vem är ansvarig för dina personuppgifter?”